Bahagian Kewangan Bahagian Kewangan

Visi

Menjadi sebuah Bahagian Kewangan yang unggul, berintegriti, berwibawa dan mempunyai akauntabiliti dalam memberi perkhidmatan pengurusan kewangan.

 

Misi

Meningkatkan kualiti perkhidmatan pengurusan kewangan yang menepati keperluan dan kehendak pihak berkepentingan dan 'stakeholders' melalui penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) yang berkesan.

 

Objektif

 • Menyediakan perkhidmatan pengurusan kewangan yang menepati keperluan dan kehendak pihak 'stakeholders'.
 • Memberi perkhidmatan pengurusan perolehan dan aset yang cekap dan menguntungkan kerajaan mengikut prosedur kewangan yang berkuat kuasa.
 • Menyedia, memantau dan mengawal peruntukan dan perbelanjaan tahunan agar mencapai penggunaan optima yang berkesan.
 • Meningkatkan kompetensi dan kecekapan kakitangan Kementerian dalam pengurusan kewangan menerusi latihan yang berterusan.
 • Mengurus terimaan dan pembayaran bil-bil dan bayaran gaji bagi Ibu Pejabat Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani Malaysia.
 • Menimbang dan meluluskan permohonan pinjaman kenderaan, pinjaman komputer, pendahuluan diri, elaun pakaian panas dan pesanan tempatan Kerajaan.
 • Memastikan Akaun Amanah di bawah Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani Malaysia diselenggara mengikut peraturan kewangan yang ditetapkan.
 • Melaksanakan mekanisma kawalan kewangan dan perbelanjaan melalui Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Kewangan dan Akaun (JPKA) peringkat Ibu Pejabat dan Kementerian setiap suku tahun.
 • Mengemukakan laporan JPKA setiap suku tahun ke Perbendaharaan.
 • Melaksana, menyelaras dan memantau Sistem Perakaunan Mikro Berkomputer (SPMB) Ibu Pejabat Kementerian Pertanian (akan diaktifkan oleh Jabatan Akauntan Negara)
 • Mengurus dan menyelaras perkara-perkara berkaitan pertanyaan Audit dan Jawatankuasa Kira-kira Wang Negara termasuk pertanyaan Jabatan Audit Negara dan Unit Audit Dalam.
 • Mengurus urusan perolehan Ibu Pejabat Kementerian dan menjadi urus setia Lembaga Perolehan Kementerian Pertanian Dan Industri Asas Tani (LPKP).
 • Mengurus Skim Baja Padi Kerajaan Persekutuan (SBPKP) dan Skim Harga Padi.
 • Mengurus Aset dan Stor Kementerian dan Jabatan dibawahnya.
 • Mengurus urusan pelupusan, kehilangan dan hapuskira.
 • Melaksanakan Kerajaan Elektronik (ePerolehan dan eSPKB).
 • Menyedia dan menguruskan Anggaran Belanjawan Tahunan Kementerian.
 • Melaksanakan kawalan perbelanjaan peruntukan Kementerian.
 • Menyelaras pembentangan Laporan Tahunan dan Penyata Kewangan Badan-Badan Berkanun di bawah Kementerian ke Mesyuarat Jemaah Menteri dan Persidangan Parlimen
 • Mengurus peruntukan Dana Khas Kerajaan Persekutuan
 • Jabatan Pertanian icon
 • Jabatan Perkhidmatan Veterinar icon
 • Jabatan Perikanan Malaysia icon
 • Jabatan Perkhidmatan Kuarantin dan Pemeriksaan Malaysia (MAQIS) icon
 • Institut Penyelidikan Dan Kemajuan Pertanian Malaysia (MARDI) icon
 • Lembaga Pertubuhan Peladang (LPP) icon
 • Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan (FAMA) icon
 • Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia (LKIM) icon
 • Lembaga Kemajuan Pertanian Muda (MADA) icon
 • Lembaga Kemajuan Pertanian Kemubu (KADA) icon
 • Lembaga Perindustrian Nanas Malaysia icon
 • Agrobank icon
 • Taman Botani Negara Shah Alam icon
 • Bioeconomy Corporation icon
 • MSC Malaysia icon
 • myGovernment icon