Unit Integriti Unit Integriti

Visi

Integriti Tunggak Kejayaan Transformasi Pertanian.

Misi

Memantapkan integriti warga kementerian agar sentiasa menjunjung dan menegakkan prinsip integriti melalui tadbir urus terbaik, budaya kerja berkualiti, akauntabiliti dan meningkatkan keyakinan rakyat melalui sistem penyampaian awam yang lebih cemerlang.

 

Objektif

Bertanggungjawab melaksanakan inisiatif penginstitusian integriti, meningkatkan tadbir urus, pematuhan, pengesanan salahlaku dan tindakan punitif dengan lebih fokus, terancang, cekap dan mencapai keberhasilan optimum.

Unit Integriti menjalankan enam (6) fungsi utama iaitu :

1. Pengukuhan Integriti

 • Memastikan pembudayaan, penginstitusian dan pelaksanaan integriti dalam organisasi. Melalui pembangunan modal insan berintegriti dan memantapkan budaya berintegriti dan nilai-nilai murni;
 • Memastikan Peraturan Pegawai Awam (Tatakelakuan Dan Tatatertib) 1993 dipatuhi khususnya perisytiharan harta, percanggahan kepentingan, salah laku dan sebagainya
 

2. Tadbir Urus

 • Memastikan pelaksanaan tadbir urus yang terbaik dan efektif dilaksanakan;
 • Memantau pelaksanaan Jawatankuasa Integriti Dan Tadbir Urus, mengkaji kelemahan dan penambahbaikan sistem dan prosedur, kawalan sistem, menutup ruang dan peluang rasuah dan salahlaku
 

3. Penyiasatan

 • Mengesan dan mengesahkan aduan dan maklumat salahlaku jenayah seperti rasuah, penipuan, pecah amanah dan sebagainya serta pelanggaran tatakelakuan dan etika organisasi bagi memastikan tindakan susulan yang sewajarnya diambil;
 • Melaporkan salahlaku jenayah kepada agensi penguatkuasaan yang bertanggungjawab
 

4. Pengurusan Aduan

 • Menerima dan mengambil tindakan ke atas semua aduan/maklumat mengenai salahlaku jenayah khususnya rasuah serta pelanggaran tatakelakuan dan etika organisasi
 

5. Pematuhan

 • Memastikan pematuhan terhadap undang-undang serta sistem dan prosedur kerja yang berkuatkuasa serta mencadangkan penambahbaikan;
 • Melaksanakan inspektorat, pemeriksaan mengejut dan pemantauan berkala ke atas pematuhan undang-undang, peraturan dan pelaksanaan projek
 

6. Pengurusan Tatatertib

 • Memastikan urusan prosedur tatatertib dijalankan dengan adil, cepat dan memberi kesan menyeluruh kepada organisasi;
 • Melaksanakan pemantauan ke atas kes-kes tatatertib bagi mengelakkan berlaku kelewatan siasatan dan prosiding tatatertib bagi memastikan penyiapan kes dalam tempoh sewajarnya

Piagam Pelanggan

 1. Memproses semua maklumat atau aduan berkaitan jenayah rasuah, salahguna kuasa dan pelanggaran tatakelakuan yang diterima untuk tindakan selanjutnya oleh pihak-pihak berkaitan dalam tempoh dua (2) hari.
 2. Melaksanakan tugas pengesahan dan pengesahan maklumat atau aduan diterima melalui Kertas Penyiasatan Dalaman dan Kertas Pemeriksaan Awal dibuat secara objektif, teliti dan menyeluruh dalam tahun semasa.
 3. Menyiapkan Fail Tatatertib untuk dikemukakan kepada Lembaga Tatatertib berkaitan untuk pertimbangan dalam tempoh tiga (3) minggu bergantung kepada kerjasama ketua jabatan, pegawai terlibat dan dokumentasi.
 4. Menganjurkan program pengukuhan integriti dan pencegahan rasuah yang melibatkan program sehari atau lebih akan diuruskan dan dilaksanakan sehingga selesai dalam tempoh tiga (3) minggu.
 5. Menjayakan program atau memberi khidmat nasihat berkaitan pencegahan rasuah dan Tadbir Urus secara menyeluruh dan berkesan melalui Strategi Lautan Biru (NBOS).
 • Jabatan Pertanian icon
 • Jabatan Perkhidmatan Veterinar icon
 • Jabatan Perikanan Malaysia icon
 • Jabatan Perkhidmatan Kuarantin dan Pemeriksaan Malaysia (MAQIS) icon
 • Institut Penyelidikan Dan Kemajuan Pertanian Malaysia (MARDI) icon
 • Lembaga Pertubuhan Peladang (LPP) icon
 • Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan (FAMA) icon
 • Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia (LKIM) icon
 • Lembaga Kemajuan Pertanian Muda (MADA) icon
 • Lembaga Kemajuan Pertanian Kemubu (KADA) icon
 • Lembaga Perindustrian Nanas Malaysia icon
 • Agrobank icon
 • Taman Botani Negara Shah Alam icon
 • Bioeconomy Corporation icon
 • MSC Malaysia icon
 • myGovernment icon